PHP 实现“万能”的短网址还原

常见的短网址都是通过 301 或 302 跳转的方式实现重定向到目标网站的,因此我们可以使用 PHP 的 curl_getinfo 来取得 header 中的重定向地址,也就是短网址对应的原始网址(嗯,原理就是这么简单……

完整的函数代码如下:

/***
 * 万能短网址还原函数
 * @param $shortUrl 短网址
 * @return 原始网址 | 空(还原失败或非短网址)
 */
function restoreUrl($shortUrl) {
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $shortUrl);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_NOBODY, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, 'gzip');
  $data = curl_exec($curl);
  $curlInfo = curl_getinfo($curl);
  curl_close($curl);
  if($curlInfo['http_code'] == 301 || $curlInfo['http_code'] == 302) {
    return $curlInfo['redirect_url'];
  }
  return '';
}

使用方法:

$shortUrl = 'https://url.cn/54VbB8h';  // 要还原的短网址
$orinalUrl = restoreUrl($shortUrl);
if($orinalUrl) {
  echo "短网址 {$shortUrl} 的还原结果:{$orinalUrl}";
} else {
  echo "短网址还原失败";
}

经过实测,该函数可以顺利实现下列短网址的还原:

 • https://url.cn/54VbB8h
 • http://t.cn/AiR8Qoyp
 • http://uee.me/cAhq8
 • http://rrd.me/eWCg3
 • https://sohu.gg/MSYnnHo02
 • https://dwz.cn/I5l2YWKL
 • http://1t.click/bceu
 • http://dwz.win/qMp
 • http://qq.cn.hn/e8N
 • http://tb.cn.hn/x7X
 • http://jd.cn.hn/aaK9
 • http://tinyurl.com/y5gkl3v9
 • http://u6.gg/sLaav
 • http://c7.gg/fQBWn
 • http://985.so/ejaT
 • http://new.3qtt.cn/1hqafu
 • http://dwz1.cc/DvjLsDcC
 • https://ml.mk/‌‌‌​‌​​‌​‌​‌‌​‌‌‌/
 • https://ml.mk/BvZ
 • http://suo.im/555AiB
 • https://suo.dog/msugd
 • http://sina.lt/eEyd
 • http://mrw.so/4woTLt

不过,诸如 https://m.tb.cn/h.ew5NAEA 这种在前端使用 js 跳转的短网址就无能为力了~_~

本文作者为mengkun

消息盒子
# 您有6条未读消息 #
# 您需要首次评论以获取消息 #
# 您需要首次评论以获取消息 #

只显示最新10条未读和已读信息

.